SAS - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Kontakt:

774 402 474, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Službu poskytujeme:

K dispozici jsme vám na adrese Záhřebská 539/15, 120 00 Praha – Vinohrady, vchod do kanceláře z ulice Belgická 11.
Ambulantně: Úterý: 8:00 – 12:00 a čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.
Terénně: Po - Pá 8:00 - 12:00 hod.

Našim posláním je zajistit podporu a pomoc v rámci služby SAS, která je směřována k celé rodině. tzn. k dětem i k rodičům. Jde o poskytnutí rad, podpory či pomoci rodičům/rodině při vzdělávání a výchově dítěte. V péči o dítě v takové míře, aby docházelo k upevňování pocitu osobní zodpovědnosti rodičů, za kompletní, správný a zejména pak zdravý vývoj dítěte a předcházelo se tak sociálnímu vyloučení těchto rodin. Rodinám s dětmi, kde má někdo ze členů určité postižení, pomáháme zvládat náročnou životní situaci. Podporujeme rozvoj sociálních a komunikačních dovedností prostřednictvím vzdělávacích, výchovných a volnočasových činností tak, aby rodina mohla žít běžným způsobem života.

Cíl služby

Rodina s dětmi, ve které některý člen rodiny má postižení, mentální, kombinované, tělesné, zrakové, sluchové či duševní je schopna svoji situaci zvládat samostatně. Podporovat a motivovat klienty ke změnám, tak aby si osvojovali sociální dovednosti v jednání s úřady, institucemi apod. Dokázali si nalézt zaměstnání a udrželi si ho. Posíli si své rodičovské kompetence a role a předešli tak případnému odebírání dětí do ústavní péče. V neposlední řadě přispět k integraci sociálně slabých rodin, posílení jejich důstojnosti, sebevědomí a soběstačnosti, jako šanci k tomu, aby se stali rovnocennými členy společnosti.

Naší cílovou skupinou jsou:

Uživateli SAS se mohou stát rodiny s dítětem/dětmi ve věku od 0 do 18 let věku, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální péči a výchovu dítěti, dětem, a to tam, kde:

  • Rodičům chybí či mají nedostatečné rodičovské kompetence apod.
  • Rodina má dlouhodobě nízkou socioekonomickou úroveň (příjmy nejisté, nízké či pouze v podobě sociálních dávek, nevyhovující či nejisté bydlení, zadluženost, nezaměstnanost)
  • Rodiny s dětmi ohroženými sociálním vyloučením
  • Rodiny s dětmi, kdy jeden nebo více členů v rodině má postižení např.: tělesné, mentální, zrakové, sluchové, kombinované či duševní.
  • Kdy tyto rodiny nejsou schopny svou situaci řešit sami, o službu projeví zájem a mají trvalý pobyt na území města Prahy.

Činnosti, které můžeme rodinám a dětem nabídnout

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Základní sociální poradenství

Činnosti pro rodiny s dětmi se realizují v individuálních či případně skupinových programech nebo svépomocných programech. Jsou realizovány v domácnostech uživatelů služby (pokud se jedná o terénní formu) či ve společných prostorách k tomu vyhrazených (ambulantní forma).

Úhrada za službu je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jsou základní činnosti v rámci služby poskytovány bezplatně. V případech, kdy je plánovaná aktivita, která je zpoplatněna (např. výlety, pobyty, jízdné apod.) je o tom uživatel včas informován a má plné právo se rozhodnout, zda se aktivity chce zúčastnit či nikoliv.

Ke stažení:

Smlouva o poskytování služby
Vnitřní pravidla